Úplata za předškolní vzdělávání „školné“ 2021/2022

2021/2022 je v souladu s §6 odst. 2) vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání  v platném znění, stanovena na 797,- Kč měsíčně (od 1. 9. 2021 – do 31. 8. 2022).

Částka bude poukázána na účet: 107 – 831 899 0207/0100
Variabilní symbol: číslo dítěte (nově přijaté děti obdrží toto číslo v první den nástupu do MŠ, ostatní děti mají číslo již přidělené)

Dle § 6 odst. 7) vyhlášky č.14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění)

je splatnost do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.

V souladu s § 123 čl.2 zákona č.561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  jiném vzdělání (školský zákon) v platném znění se dítěti poskytuje vzdělávání v mateřské škole bezúplatně, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Své dotazy pište na e-mailovou adresu: anna.vladykova@msmnichovice.cz