Nadace Proměny Karla Komárka

CÍL PROJEKTU – čeho chceme projektem dosáhnout
Využití potenciálu zahrady MŠ

Cílem projektu – rekonstrukce zahrady „Příští stanice, MŠ Mnichovice!“ je zlepšení využití značného potenciálu, který zahrada pro zdravý a všestranný rozvoj dětí má. V rámci denního programu MŠ je i pobyt venku, tedy nejen vně areálu MŠ, ale i na zahradě a hřišti mateřské školy. Dále se nám osvědčilo i plnění dalších částí denního programu na zahradě MŠ. Pro duševní, psychický i sociální vývoj je nejvhodnější takový prostor, který kromě tradičních herních možností umožňuje i variabilní využití pro volnou, kreativní hru a zkušenostní učení. Proto vznikl tento projektový záměr – vytvoření prostoru, který bude mít edukativní potenciál, bude sloužit jak ke hře, k poznání, bádání i k odpočinku a současně bude naplňovat principy venkovní učebny i přírodního hřiště, herny, obytným místem, tak abychom dětem mohli poskytnout příležitosti k přirozenému, ale i zprostředkovanému poznávání přírody. Tím budeme od nejútlejšího věku probouzet a ukotvovat lásku a respekt k přírodě, a také uvědomování si důležitosti ochrany a obnovy přírodního bohatství – tzn. plnit náš environmentální plán.

Zeleň
Dalším důležitým cílem je i nová výsadba zeleně.  Cílem je maximálně využití přínosů, které může výsadba přinést. Jedná se především o ekovýchovný a herní potenciál pro děti, schopnost zadržovat vodu na zahradě MŠ, také esteticky působit na všechny uživatele zahrady. Zeleň nám vizuálně rozdělí prostor naší zahrady, a také bude v teplém období přirozeně vytvářet stín, kterého je na současné zahradě, krom stínu od vzrostlých stromů na hranicích pozemku, minimálně. Podstatný je též edukativní přínos pro děti – plody, květy a části zeleně nám budou sloužit jako materiál pro výchovu a vzdělávání, ale i pro volnou hru dětí. Pěstování rostlin a plodin, do kterého jsou zapojeni děti, učitelé, zaměstnanci MŠ a rodiče je součástí celého projektu.

Bezpečnost dětí
Nová zahrada by měla být bezpečná – jak z pohledu bezpečnosti dětí, tak z pohledu učitelů – měla by dávat pedagogům možnost permanentního přehledu a kontroly pohybu dětí a zároveň moci nechat děti volně si hrát při neřízených činnostech – lézt po svazích, vylézat na vyvýšeniny, schovávat se pod stromy a v různých úkrytech, vytvářet si domečky, tvořit vodní dílka, hrady a stavby z písku, experimentovat s vodou, kameny, pískem a různými přírodními a recyklovanými materiály, vyrábět si dle své fantazie z různých materiálu atd.

Komunitní projednávání záměru a projektu
Našim cílem bylo, aby projekt zahrady vycházel z požadavků a přání dětí, učitelů, rodičů a zřizovatele tak, aby byla nová zahrada pozitivně přijímána. Proto proběhlo několik setkání a workshopů k tomuto tématu. Výsledkem je projekt s názvem „Příští stanice, MŠ Mnichovice!“Proměna naší zahrady o letních prázdninách 2019

Tak je to tady! Začínáme s největší částí rekonstrukce naší zahrady to znamená s etapou č.2 v rámci projektu „Příští stanice, MŠ Mnichovice!“. Poté, co jsme se na naší lednové schůzce seznámili a odsouhlasili finální podobu projektu, přistoupili jsme k její realizaci. Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel Vít Míchal, byla odsouhlasena zastupitelstvem města Mnichovice Smlouva o dílo. Pro realizaci vodního díla byl vybrán zhotovitel výtvarník MgA. Michal Novotný. A to vše díky finanční podpoře 800.000,- Kč z grantu Nadace Proměny Karla Komárka a 800.00,- Kč od města Mnichovice!

Součástí Proměny naší zahrady bylo:
1.       přípravné práce, odstranění stávajících herních prvků (část z nich bylo možné znovu použít), zabezpečení stávajících dřevin
2.       vytýčení navržených terénních modelací a povrchů (MZK, betonová náměstíčka, kačírkové a pískové plochy) v koord­inaci s AD, TDI a se zadavatelem
3.       sejmutí drnu a ornice v místech plánovaných terénních modelací, hřiště pro míčové hry a vodního prvku, cest z MZK, kačírkových a pískových ploch; uložení ornice na dočasné úložiště
4.       hloubení výkopů pro navrženou síť cest z MZK vč. náměstíček z litého betonu, pískových a kačírkových ploch a pro patky navržených herních prvků a vybavení s urovnáním dna a s uložením zeminy na místa navržených terénních modelací, s hrubou modelací do navržených tvarů a se zhutněním, příprava terénu pro vodní prvek a pískoviště, rozvoz akátové kulatiny a kamenů
5.       realizace vodního prvku, okrajů pískových ploch; navezení písku do pískových ploch
6.       realizace podkladových vrstev povrchu z MZK a náměstíček z litého betonu
7.       postupné usazování stupňů z akátové kulatiny do terénních modelací; osazení konstrukcí, herních prvků a vybavení – skluzavky vč. nástupních plošin, houpačky, balanční sestavy
8.       doplnění ornice, urovnání terénu, čisté terénní úpravy vč. domodelování terénních muld
9.       navezení kačírku do kutiště; pokládka pochozí vrstvy povrchu z MZK, real­izace povrchu náměstíček z litého betonu
10.   urovnání budoucích travnatých ploch (příprava pro osev trávníkem – výsev na rovných plochách zahrady provedla MŠ svépomocí); založení trávníku na terénních modelacích položením travního koberce
11.   dokončovací práce

České děti venku -Reprezentativní výzkum, kde a jak děti tráví svůj čas respondenti: děti 7–15 let a jejich rodiče, autor výzkumu: Nadace Proměny Karla Komárka

Na začátku října jsem z Nadace Proměny Karla Komárka dostali skvělou zprávu!

… a protože jste nám určitě moc drželi palce, s radostí Vám můžeme oznámit, že jsme v konečném výběru žadatelů o nadační podporu z Nadace Proměny Karla Komárka s naším projektem „Příští stanice, MŠ Mnichovice!“ USPĚLI!

22.5.2018 přijede hodnotící tým z Nadace Proměny