„Zelené oázy“ Nadace Partnerství

Uspěli jsme! Získali jsme 140.000,- Kč na výsadbu zeleně v naší „nové“ zahradě
Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, které vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká Republika.

Výsledky výzvy
Výsledky výzvy – plakát

Anotace projektu

Přírodní zahrada mateřské školy více využije svůj potenciál a ještě více bude součástí života školy-budeme blíže přírodě. Vytvoříme podmínky pro celoroční kvalitní environmentální, ekologickou a polytechnickou výchovu a vzdělávání – venku v zahradě. Vytvoříme inspirativní, podnětné prostředí pro řízené i neřízené činnosti, místo pro hru, učení, odpočinek, vycházející z požadavků uživatelů: dětí,učitelů,rodičů,subjektů, a také z principů programu „Učíme se venku“ a „Přínosné riziko při hře a učení“.Velký důraz je kladen na funkčnost a udržitelnost celé zahrady, na participaci a komunitní život.

Cíle projektu

Chceme využit potenciálu naší zahrady, který zahrada pro zdravý a všestranný rozvoj dětí má. V rámci denního programu MŠ je i pobyt venku, tedy nejen vně areálu MŠ, ale i na zahradě a hřišti mateřské školy. Dále se nám osvědčilo i plnění dalších částí denního programu na zahradě MŠ. Pro duševní, psychický i sociální vývoj je nejvhodnější takový prostor, který kromě tradičních herních možností umožňuje i variabilní využití pro volnou, kreativní hru a zkušenostní učení. Vytvoříme prostor s edukativním potenciálem, který bude sloužit hře, poznání, bádání i k odpočinku a současně bude naplňovat principy venkovní učebny i přírodního hřiště, herny, tak abychom dětem mohli poskytnout příležitosti k přirozenému, ale i zprostředkovanému poznávání přírody. Tím budeme od nejútlejšího věku probouzet a ukotvovat lásku a respekt k přírodě, a také uvědomování si důležitosti ochrany a obnovy přírodního bohatství – tzn. plnit náš environmentální plán. Dále také postupujeme dle programu „Učíme se venku“, do kterého jsme se letos aktivně zapojili. Také se snažíme a věříme, že realizací tohoto programu budeme mít ještě více možností pracovat s přínosným rizikem v rámci hry a učení.
Dalším cílem je maximálně využití přínosů, které může výsadba zeleně přinést, tzn. ekovýchovný a herní potenciál pro děti, schopnost zadržovat vodu na zahradě MŠ, také esteticky působit na všechny uživatele zahrady. Zeleň bude v teplém období přirozeně vytvářet stín, kterého je na současné zahradě, krom stínu od vzrostlých stromů na hranicích pozemku, minimálně. Podstatný je též edukativní přínos pro děti – plody, květy a části zeleně nám budou sloužit jako materiál pro učení i pro hru dětí. Pěstování rostlin a plodin, do kterého jsou zapojeni děti, učitelé, zaměstnanci MŠ a rodiče je součástí celého projektu. Též získáme kvalitnější a příjemnější prostředí pro vzájemné setkávání a komunitní život. Participace byla zahájena a budeme v ní pokračovat, stejně jako v šíření myšlenek ochrany životního prostředí.

Zelené oázy 2019Výsadba zahájena -první brigáda za námi!