Informace pro rodiče nově příchozích dětí do MŠ

Vážení rodiče dětí, které do naší MŠ 1.9.2020 nastupují poprvé (ale ne jen pro tyto rodiče), rádi bychom Vám předali doplnění a sumarizaci informací z našich webových stránek.
Den nástupu do MŠ je 1.9.2020 do 8.00 hodin (provoz MŠ je zahájen v 6.30 hod.) pro třídu Berušek a Motýlků (nejmladší – 3 leté děti) od 7.30 hod.
Pokud nebude Vaše dítě nastupovat od 1.9.2020, ale o nějaký den či týden později, prosím, sdělte nám tuto informaci na e-mailovou adresu: skolka@msmnichovice.cz, a to nejlépe do pátku 28.8.2020.

Umístění dětí do jednotlivých tříd není možné, z důvodu GDPR, zveřejňovat, ale vše se dozvíte ihned po vstupu do MŠ z informační tabule, která bude umístěna před budovou MŠ.

Adaptační program organizačně znamená, že provoz tříd Berušek a Motýlků bude v prvních dnech tzn. minimálně do čtvrtka 3.9.2020 od 7.30 do 10.00 (po společné přesnídávce). Adaptace Vašeho děťátka je velmi individuální, proto není možné určit přesný postup obecně… Postupně se bude pobyt Vašich dětí prodlužovat, proto prosíme, počítejte s tímto.

U starších dětí je adaptační program jiný – je již velký předpoklad, že Vaše dítě začlenění do kolektivu třídy a MŠ zvládne bez obtíží.

Rodiče dětí ze třídy Motýlci a Berušky příp. Žabičky bychom rádi upozornili, že z důvodu epidemiologické situace v ČR a v souladu s Manuálem MŠMT (který naleznete v příloze a prosíme Vás o seznámení se s ním) pro provoz škol od 1.9.2020 nebude možné, aby rodiče vstupovali do tříd společně s dětmi (výjimečně – maximálně na velmi krátkou dobu několika minut – v tomto případě je nutné abyste použili roušku! Bez roušky nebude možné ve třídě setrvat). Pro ostatní děti jste cizí osoba, a tak je nutné k této situaci přistupovat!

Vaše dítě (za Vaší asistence) a Vy při příchodu do MŠ použije VŽDY dezinfekci rukou.

Při příchodu Vám budou předány v deskách dokumenty k seznámení se a podpisu – které si odnesete a přinesete až příští den či při vyzvednutí Vašeho děťátka z MŠ. Zároveň předejte na třídu Vaše aktuální telefonní číslo se jménem dítěte, abychom Vám mohli v případě nutnosti (děťátko se nebude bez Vás již cítit komfortně…) zavolat, abyste přišli dříve než ve smluvený čas (první dny do max. 10.00 hod.)

Pitný režim je v MŠ zajištěn, proto dětem nedávejte žádné lahvičky s pitím. Přesnídávka je též zajištěna – bude se podávat po 9. hodině.

Nošení roušek ve společných prostorech – chodby a šatny – je na Vašem uvážení – pokud by se v této věci cokoli změnilo, budete informováni. V prostoru třídy je použití roušky nutností, jak je popsáno výše.

A nyní k financím:
Platby pro školní rok 2020/2021

ŠKOLNÉ – 607,-Kč měsíčně (od 1. 9. 2020 – do 31. 8. 2021).

Částka bude poukázána na účet: 107 – 831 899 0207/0100

Variabilní symbol: číslo dítěte (nově přijaté děti obdrží toto číslo v první den nástupu do MŠ, ostatní děti mají číslo již přidělené)

Splatnost je do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce !

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku se dítěti poskytuje vzdělávání v mateřské škole bezúplatně tzn. všechny narozené děti do 31.8.2015.

STRAVNÉ

Cena stravy pro děti do 6 let:

přesnídávka – 7,- Kč oběd – 25,- Kč svačina – 7- Kč  celkem: 39,- Kč/ den
———————-
Cena stravy pro děti nad 6 let: (týká se dětí s odkladem školní docházky)

přesnídávka – 8,- Kč oběd – 27,- Kč svačina – 8,- Kč celkem: 43,- Kč/ den
———————–

Splatnost trvalého příkazu si zadejte k datu 15. předcházejícího měsíce !

(na říjen – 15. září 2020 atd., tzn. poslední platba 15. května 2021 – na červen)

na částku ve výši 22 pracovních dnů x cena celodenní stravy, tj. přesnídávka, oběd, svačina.

Stravné se platí dopředu zálohově. Nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce,
(výjimka – pouze v září) na bankovní účet školní výdejny č. 115-977250257/0100

SRPDŠ

Stejně jako každý rok budeme v průběhu školního roku pořádat pro Vaše děti mnoho programů, divadelních představení, výletů, exkurzí, výukové programy a materiály, realizovat nadstandardní aktivity, pořizovat materiál pro realizaci projektů a dílniček, dárky pro děti na vánoce (do jednotlivých tříd), a také hygienické potřeby (pořizujeme již centrálně, nic do MŠ nenosíte).

Bankovní účet: 115-3189840217/ 0100,

Variabilní symbol: číslo dítěte (jako u školného)

Roční „příspěvek“- dar pro Vaše děti je možné uhradit takto:

1) 1 000,- Kč/ na dítě pro 1. pololetí (úhrada do 10/2020) a 1.000,- Kč/ na dítě pro 2. pololetí (úhrada do 3/2021)

NEBO

2) 2.000,- Kč/ dítě na celý tento školní rok (úhrada do 10/2020)

Více informací naleznete na našich webových stránkách

(pro Vaši informaci uvádíme, že od září 2020 dostanou naše webové stránky novou podobu, a to z důvodu nových zákonných povinností)