Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi – NIDV

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 2018 – 2021
Datum Obsah + lektor Účastníci
5.11.2018 Role ŠPP v systému podpory žáků se SVP, Mgr. Lenka Brožková MNG (Martina Čermáková, Iva Ungerová, Lenka Vymazalová)
4.4.2019 Práce s Doporučením pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, Mgr. Petr Došek MNG (Martina Čermáková, Iva Ungerová, Lenka Vymazalová)
23.8.2019 Realizace vzdělávání dvouletých – Mgr. Lenka Brožková Pedagogové MŠ
28.8.2019 IVP a PPP v předškolním vzdělávání, PaedDr. Iva Tomášková Pedagogové MŠ
17.10.2019 Komunikace – rodina – škola – VPP, Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D. MNG (Martina Čermáková, Iva Ungerová, Lenka Vymazalová)
9.4. 2020 Společné vzdělávání a kultura školy pro management MNG (Martina Čermáková, Iva Ungerová, Lenka Vymazalová)
25.8.2020 Hodnocení v předškolním vzdělávání, PaedDr. Iva Tomášková Pedagogové MŠ
31.8.2020 Pedagogická diagnostika v předškolním vzdělávání, Mgr. Anna Štěpánová Pedagogové MŠ
30.8.2021 Úpravy vzdělávacího programu v kontextu společného vzdělávání v Mš, Mgr. Alena Krejčová Pedagogové MŠ

Zapojili jsme se do projektu

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

 V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

  • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
  • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
  • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
  • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti. Kontakty na centra podpory naleznete na tomto odkazu: www.nidv.cz/centra-kontakty

Informační semináře

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i pro širokou rodičovskou veřejnost a diskutovat nad konkrétními problémy a tématy.

Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV zde.

Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

www.nidv.cz